[ALLMÄNNA VILLKOR UTSTÄLLARE]
Allmänna villkor utställare
 1. Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Hagen Events. Bindande avtal gäller det datum bokningsbekräftelsen skickas till utställaren.
 2. Utställaren kan avboka avtalet skriftligen inom 14 dagar från bokningsbekräftelsen. Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej. Monterhyran ska vara betald senast 3 månader innan festivalens start.
 3. Eventuella brott mot detta avtal kan medföra att utställaren stängs av från festivalen. Monterhyran ska fortfarande erläggas.
 4. Utställaren förbinder sig att följa festivalens ordningsregler och stadgar vilket sker i detta dokument, under utställarinformationen på hemsidan samt i kommande e-postbrev med praktisk information.
 5. Hagen Events förbehåller sig rätten att bestämma vilka produktgrupper som får ställas ut inom festivalområdet. I anmälan ska utställaren ange vilka produkter som avses säljas samt samtliga ev. medutställare/företag som representeras på plats i utställarens monter.
 6. Monterplats får ej överlåtas till tredje part utan tillstånd från Hagen Events.
 7. Exponering är ej tillåtet utanför tältet utan Hagen Events tillstånd. Vi strävar efter ett stilrent intryck som matchar festivalens område. Utställaren ansvarar för att ge ett gott intryck. Det är ej tillåtet att sprida reklam utanför sin monter, inskränka på eller skrymma annan utställares monteryta eller störa annan utställare genom att spela hög musik. Det är heller inte tillåtet att framföra politisk propaganda eller lotteriförsäljning. Utställaren ska presentera sina produkter i tältets framkant med bardisk eller liknande. Varor och tjänster som enligt Hagen Events ej är inom ramen för festivalens kvalitet eller estetiska ståndpunkt, eller på annat sätt bedöms som olämpliga för festivalen får ej ställas ut.
 8. Utställaren är själv skyldig att följa de verksamhetsspecifika förordningar, lagar och regler som rör sin verksamhet. Matutställare måste ta kontakt med Örebro Kommun för att registrera den tillfälliga försäljningen under festivalen. Kontakta Miljökontoret via växeln: 019-21 10 00
 9. Utställaren ansvarar själv för att ha tecknat en utställarförsäkring. Allt ansvar för den skada som kan uppstå såväl under transport till och från utställningsområdet som under uppehållet där, ska bäras av utställaren. Arrangören Hagen Events friskriver sig från allt ansvar gällande material, tält och försändelser samt dennes personal eller tillhörigheter.
 10.   Det är ej tillåtet med brandfarliga eller explosiva ämnen eller annat som kan klassas olämpligt ur säkerhetssynpunkt.
 11.   Utställaren ska ha sin monter klar senast en timme innan festivalens öppnande.
 12.   Skulle festivalen ej kunna genomföras till följd av utomstående händelser som påverkar festivalens genomförande eller utställarens deltagande, äger denne ej rätt till någon form av kompensation eller skadestånd utöver att få tillbaka monterhyran.
 13.   Utflyttning får ej ske innan festivalens sluttid.
 14.   Avsteg från dessa bestämmelser kan enbart medges genom skriftligt godkännande från arrangören Hagen Events.