[VÅR VÄRDEGRUND]
Våra värderingar
Gin & Tonic Festival arrangeras av Hagen Events och står bakom följande värdegrund:

  • Festivalen ska vara en trygg mötesplats för alla oavsett funktionalitet, etnisk tillhörighet, social bakgrund, trosuppfattning eller annan personlig övertygelse, ålder, kön, könsidentitet samt sexuell läggning.
  • Samarbetspartners, sponsorer, företag, föreläsare och deltagare under Gin & Tonic Festival förutsätts ställa upp på, och arbeta för att, värdegrunden för Gin & Tonic Festival förverkligas.
  • Vi har nolltolerans mot sexuella trakasserier och våldshandlingar, dessa är övergrepp som kan komma att polisanmälas. Nolltolerans gäller även innehav, bruk, påverkan, samt försäljning av narkotika.

Ett nej är ett nej


Du som vistas på festivalen, oavsett om du gör det som besökare, utställare eller personal, ska känna dig trygg. Våra funktionärer samt utställare har en tydlig handlingsplan vid överträdelser mot festivalens bestämmelser. Ser du något som strider mot ovanstående värdegrund, festivalens bestämmelser eller själv blir utsatt för kränkning eller annat brott, kontakta en funktionär, vakt eller utställare så vi skyndsamt kan agera med lämplig åtgärd eller vidarerapportering till Polis.

Överträdelser mot värdegrund eller brott mot svensk lag innebär att man portas från festivalen.